نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محمدکبیر نوری پسته فدک کرمان 034-32719691 034-32719785
مجید هاشمی 051-57335121 09158270121
صالح هاشمی 051-57332322 09153754308
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545
امیرعلی هنری 034-33292200 034-33293290
محمدرضا یاسایی 034-32740840 034-32740830
احمد یعقوبی رحمت آبادی 034-34331101 034-34333854