نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محسن هاشمیان تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان 034-34323072-80 034-34326005 www.rppc.ir
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545
محمدرضا یاسایی 034-32740840 034-32740830
احمد یعقوبی رحمت آبادی 034-34331101 034-34333854