نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
آیدا احسانی شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
امیر تقدسی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-26602275 www.nmehr.com
محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
سیدحنیف حسنی راه شرق 051-38718322 051-38718321 09128094168 www.eastwayco.com
محمد حسنی 09131402869
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سیدعلی دین حسینی پسته کوروش 021-88200023-5 021-88200023-5 www.kourosh farms.com
هادی خسروآبادی 09177311892
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com