نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش 021-88723855 021-88723951 www.ehsantejarat.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
ساسان اسدزاده مجاور راوش تجارت داتیس 051-35512117 051-35512118 09151565676 www.romasnuts.com
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
مهدی اسدی زیدآبادی توسعه و تجارت درنیکا نیک سپهر 034-42391328 034-42391328
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 www.topnutakk.com
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
امیر تقدسی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-26602275 www.nmehr.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
رویا خاکی کاروان تندیس توس (نارمک) 051-38416632 051-38445512 www.narmaknuts.com