نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
علیرضا پورصالحی عرشیا شرق کویر 034-32458334 034-32458335
سید محمدرضا ترابی موسوی شرکت پسته هادی 034-32752025 034-32752035 www.hadipistachio.com
امیر تقدسی تعاونی نگارستان مهر رضوان 021-22680015-6 021-22680017 www.nmehr.com
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752555-8 034-32752559
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
عبدالحسین خراسانی تارخ پسته سیرجان 034-42231062-4 034-42231063
رحیم خراسانی 034-42231063-4 034-42231063-4
هادی خسروآبادی 09177311892
محسن خندان یو نیپر 071-36240929 021-89775157 www.uniperltd.com
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان ویرامان 021-88941981 021-88942004 www.viraman.com
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com