نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
ساسان اسدزاده مجاور راوش تجارت داتیس 051-35512117 051-35512118 09151565676 www.romasnuts.com
مهدی اسدی زیدآبادی توسعه و تجارت درنیکا نیک سپهر 034-42391328 034-42391328
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
الهه بیگ مرادی 09131411211
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علیرضا پورصالحی عرشیا شرق کویر 034-32458334 034-32458335
امیر تقدسی تعاونی نگارستان مهر رضوان 021-22622491-4 021-22622735 www.nmehr.com
محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
محمدامین حاج کاظمیان حامیان یاقوت صحرا 021-26217313-20 021-26217313-20 www.aht.ir
محمد حسام 034-42206710 03-442206712