نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
الهه بیگ مرادی 09131411211
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفرآبادی ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علیرضا پورصالحی عرشیا شرق کویر 034-32458334 034-32458335
سید محمدرضا ترابی موسوی شرکت پسته هادی 034-32752025 034-32752035 www.hadipistachio.com
امیر تقدسی تعاونی نگارستان مهر رضوان 021-22680015-6 021-22680017 www.nmehr.com
محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
محسن جلال پور گسترش بازرگانی کرمان 034-32752755 034-32752554 www.kcdco.com
محمدهادی جوانی 031-37724149 031-37724664 www.ajil-bazar.com
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752555-8 034-32752559
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
رحیم خراسانی 034-42231063-4 034-42231063-4