پلن نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
اعضای پیوسته بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
اعضای پیوسته جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
اعضای پیوسته ساسان اسدزاده مجاور راوش تجارت داتیس 051-35512117 051-35512118 09151565676 www.romasnuts.com
اعضای پیوسته مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
اعضای پیوسته مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
اعضای پیوسته محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 www.topnutakk.com
اعضای پیوسته مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
اعضای پیوسته ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
اعضای پیوسته علی پورجعفرآبادی ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
اعضای پیوسته علیرضا پورصالحی عرشیا شرق کویر 034-32458334 034-32458335
اعضای پیوسته سید محمدرضا ترابی موسوی شرکت پسته هادی 034-32752025 034-32752035 www.hadipistachio.com
اعضای پیوسته امیر تقدسی تعاونی نگارستان مهر رضوان 021-22680015-6 021-22680017 www.nmehr.com
اعضای پیوسته محمود جاویدان 034-32752600 034-32752604
اعضای پیوسته محسن جلال پور 034-32752755 034-32752554
اعضای پیوسته حسن جهانگیری 034-42395611 034-42395610
اعضای پیوسته محمد حبیبی تنها صادراتی خشکبار مزرعه دست چین 021-22607474 021-22622132 www.selectfarm.com
اعضای پیوسته حمید حسام بازرگانی مروارید سبز کویر 034-42206712 034-42207636 www.morvaridsabz.com
اعضای پیوسته محمد حسام 034-42206710 03-442206712
اعضای پیوسته سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
اعضای پیوسته سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com