نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
علی اصغر آب سالان 051-45222894 051-45220822
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
احمد جوادی 034-34227023 034-34227023
محمد حسنی کبوترخانی 034-32443097 034-32752838
عبدالباسط حسین زمانی 09151414457
سید جمال حسینی طاهر 051-33664734 051-33697072
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
مجید حکمی نگین سیاره سبز 034-32613068 034-32613067 www.nssco.ir
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
محمدرضا رنجبر زینلی 034-34253145 034-34263145
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطانزاده 034-32436641 034-32614096
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com