نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی اصغر آب سالان 051-45222894 051-45220822
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محسن بخشی 05328228448 05328228448 09153335058
محمد حسنی کبوترخانی 034-32443097 034-32752838
عبدالباسط حسین زمانی 09151414457
سید جمال حسینی طاهر 051-33664734 051-33697072
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
مجید حکمی نگین سیاره سبز 034-32613068 034-32613067 www.nssco.ir
شاهین خواجویی نژاد 034-33212263
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
علی رنجبر
نجمه زین الدینی
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطانزاده 034-32436641 034-32614096