نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محسن بخشی 05328228448 05328228448 09153335058
کامبیز حزینی بهرام آبادی گسترش آبیاران لوله رفسنجان 034-34194343 034-34194353 www.gostaresh-abyaran.ir
سید جمال حسینی طاهر 051-33664734 051-33697072
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
مجید حکمی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
شاهین خواجویی نژاد 034-33212263
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
علی رنجبر
احد رنجبرزاده آبین کویر مهر رفسنجان 034-34333501 09131916291
نجمه زین الدینی
محمد سعیدی 021-88346647 021-88346647
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
سروش شریف رابین یاران شریف 034-42204636 034-42204637 09126125639 www.robinyaran.com