پلن نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
اعضای پیوسته کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
اعضای پیوسته فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
اعضای پیوسته علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
اعضای پیوسته نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158
اعضای پیوسته محسن ارزشی 035-36247072 035-36247072
اعضای پیوسته غفار ارغیانی 051-44229831 051-44658555
اعضای پیوسته فرشاد استوار 034-42261023 034-42261023
اعضای پیوسته محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
اعضای پیوسته محمدعلی انجم شعاع 09133417252
اعضای پیوسته زاوش ایرانی کرمانی
اعضای پیوسته محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
اعضای پیوسته رضی بحری 09121073759
اعضای پیوسته محمد بهشتی فرد 03434161411 09131916393
اعضای پیوسته مسعود پورخسروانی کشاورزی سیرجان بنیاد 034-42301183 034-42305243 www.agriholding.ir
اعضای پیوسته محسن توکلی 034-34281331 034-34257379
اعضای پیوسته حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
اعضای پیوسته علی توکلی نیا
اعضای پیوسته نفیسه توکلی نیا
اعضای پیوسته محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
اعضای پیوسته حسین چهرآزاد 021-22601337