نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
مهدی آگاه 034-32442212
سعید ابتهاج پور 051-38404734 051-33425123
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158
غفار ارغیانی 051-44229831 051-44658555
فرشاد استوار 034-42261023 034-42261023
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
زاوش ایرانی کرمانی
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
محمد بهشتی فرد 03434161411 09131916393
مسعود پورخسروانی کشاورزی سیرجان بنیاد 034-42301183 034-42305243 www.agriholding.ir
محسن توکلی 034-34281331 034-34257379
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
حسین چهرآزاد 021-22601337