Headline
  • Loading
ورود

ورود به سامانه

نام کاربری
گذر واژه
مرا بخاطر بسپار
فارسی | English
Smaller Default Larger

کمیسیون ها و کمیته ها

بر اساس نمودار سازمانی انجمن پسته ایران ،فعالیت های فنی انجمن در قالب سه کمیسیون شامل :

کمیسیون تولید و باغداری ، کمیسیون آماد و فرآوری ، کمیسیون بازرگانی و همچنین چهار کمیته شامل کمیته تحقیق ، توسعه و آموزش ، کمیته منابع مالی ، کمیته حقوقی و بین الملل و کمیته بهداشت و نظارت انجام می پذیرد اما در حال حاضر با توجه به شرایط و اولویت های اجرایی، چهار کمیسیون شامل :کمیسیون تولید و باغداری ، کمیسیون آماد و فرآوری ، کمیسیون بازرگانی و کمیسیون بهداشت، تحقیق و آموزش تشکیل و مشغول فعالیت می باشند . در حال حاضر مسؤولیت چهار کمیسیون فوق الذکر به ترتیب به عهده آقایان مهدی آگاه ، علی قاسمعلیزاده ، محمد حسین آقا محمد حسنی و دبیرخانه انجمن می باشد .

You have no rights to post