دبیرکل

دبیر کل انجمن بالاترین مسئول اجرایی است که زیر نظر هئیت مدیره عمل می کند و وظایف وی بدین شرح می باشد:

- مراقبت بر حسن اجرای خط مشی ها, سیاستگزاری ها و مصوبات هیئت مدیره

-  سرپرستی بر کلیه امور اجرایی انجمن

-  استخدام یا به کار گماردن کارکنان در بخش های مختلف انجمن و استخدام کارشناس و مشاور داخلی و خارجی پس از تصویب هیئت مدیره

-  انجام مکاتبات و نظارت بر اجرای مقررات انجمن

-  تدوین آئین نامه های داخلی

-  ثبت صورتجلسات هئیت مدیره

-  اختیارات مالی دبیر کل و میزان تعهداتی که می تواند بسپارد به وسیله آیین نامه های مالی داخلی انجمن تعیین می شود.

 

دبیران انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون

 general director Rezaigeneral director mortazavi

 ALAVI2