بر اساس نمودار سازمانی انجمن پسته ایران ،فعالیت های فنی انجمن در قالب دو کمیته شامل :

کمیته باغبانی و کمیته بازرگانی انجام می پذیرد. در حال حاضر مسؤولیت دو کمیته فوق الذکر به ترتیب بر عهده آقای محمدعلی انجم شعاع و  آقای حامد رمضانی کریم می باشد.