تقدیر از حامیان مالی ساختمان جدید انجمن پسته ایران

 

با همت و مشارکت فعالان و اعضای دلسوز صنعت پسته ایران ساختمان دفتر مرکزی انجمن پسته ایران به مساحت 201 متر مربع در کرمان خریداری گردید. حداقل میزان مشارکت در خرید ساختمان انجمن 20 میلیون ریال (معادل یک آجر) می باشد. بر اساس میزان مشارکت حامیان مالی به ازای هر 20 میلیون ریال یک ستاره مجاور اسامی ایشان درج شده و پلاکی به رسم یادبود برای تقدیر از این اقدام ارزشمند و عام المنفعه به نام آنان یا بستگان، نزدیکان و در گذشتگانشان برای همیشه در دفتر مرکزی انجمن پسته ایران ثبت خواهد شد. بایستی اضافه نمود امکان مشارکت در این طرح ماندگار برای سایر فعالین صنعت پسته فراهم می باشد.

sponser2


sponser3

sponser4