نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
محمدعلی انجم شعاع 09133417252
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
کورش بهرام زاده ابراهیمی 034-33312318 034-33335487
محمد بهشتی فرد 034-34161411
علیرضا پناهنده 051-56722180 051-56722180 www.banehsabzco.com
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمد پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09131911846
امیرحسین پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09126889890
علی پورحجتی رفسنجانی 034-34374018 09131402107
پوریا پورحمزه 034-42273564 09120812845 www.atlaskavir.ir
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043