نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096
هادی سلطانی پندار زرین خندان پارسه 071-33607700 09175677118
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
فرزانه سهرابی توسعه کشاورزی و بازرگانی آرین 021-22622492 021-22622735 www.tokba.com
امیرحسین شتائی رضوان تجارت فدک 021-33968471 021-33968443 www.rtfnuts.com
علی شریعتمدار احمدی 034-32459978 034-32459978
سهیل شریف شرکت ایزدیاران سیرجان 034-42204636-7 034-42204637 www.izadyaran.com
محمدرضا شریف 021-44525800 021-44525850
بابک شریف 09123396326
فرهاد شریف 021-22508209 09127608635
محمدرضا شریفی فدک 021-83501102-3 021-88061274 www.fadak.adinegroup.com
سلطان علی شکاری موقوفات وکشاورزی جنوب خراسان 051-57222013
محمدباقر شیخ الاسلامی 071-36462401 071-37860002
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
رضا صالحی 034-42206812
حسین صالحی 09131456918
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صحبتی 034-32445022 034-32457221
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com