نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
محمدحسین آقامحمدحسنی کاشفان کویر 021-88330733 021-88010832 www.daach.com
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
مهدی آگاه 034-32442212
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
سعید ابتهاج پور 051-38404734 051-33425123
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
آیدا احسانی شرکت صادراتی زرین خندان 071-33607700 021-89775157 09195635263 www.exportingzarin.ir
امیراعتصام ادیب 051-42255170 051-42255171
نوید ارجمند 034-32475749 034-32478553 09133401158
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
وحید اردکانیان 051-38417299 051-38414172
عباس اسدی متین پسته سیرجان 034-42382610 034-42382630 09137689278 www.matin-pistachio.com
حسین اسلامی پمپ کار کرمان 034-32615628 034-32614096 09131401774
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
پویا امانی لری 034-42202580