نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهروز آگاه 034-34295300 034-34295278 09121246622
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
امیراعتصام ادیب 051-42255170 051-42255171
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
وحید اردکانیان 051-38417299 051-38414172
حسین اسلامی پمپ کار کرمان 034-32615628 034-32614096 09131401774
عباس اصغری مقدم مجتمع کشت و صنعت کوثر 086-42244315 086-42244315
فرزانه اقبالی 034-32449404 09133403744
حسین امیری فتح و نصر کرمان 034-32758001-2 034-32758008 www.emdadimam.ir
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
عبدالکریم امین زاده 021-33968742-4 021-33968096 09121164114
جلیل امین زاده 056-32522238 09129726645 www.aminpistachio.com