منشأ چالش ها و فرصت های موجود در ضبط های پسته استان خراسان رضوی

علیرضا پناهنده عضو هیئت امنا انجمن پسته ایران- محمدرضا امیرصادقی


استان خراسان رضوی با سطح زیر کشت بیش از 70 هزار هکتار باغ پسته بصورت بارور و غیربارور کانون عمده تولید در کشور است. الگوی مناسب باغ ریزی در کنار پایه و پیوند مناسب، تولید رو به رشد و همچنین یکنواختی و سفید بودن پسته تولیدی مزیت خاصی به محصول پسته این استان بخشیده است...