فهرست مطلب

 نتیجه دمای اول سال 97

 تقریباً در 90 درصد از باغ‌ها پایین شاخه اصلاً جوانه گل تولید نکرده چون به گرما خورده است. تنها دو، سه تا بالای شاخه گل جوانه آورده است

شاخه جوانه گل داشته، ولی بازشان نکرده‌است و به راحتی از شاخه جدا می‌شوند و می‌ریزند. این ریزش به خاطر نوسانات گرمایی است.

 

IMG 0431

 

 

 

ریزش جوانه