فهرست مطلب

کمبود عنصر روی

کمبود عنصر روی، بر شکل برگ و نحوه قرار گرفتن برگ روی شاخه اثر می‌گذارد. شکل برگ مواج 

می‌شود و برگ در انتهای شاخه تجمع می‌کند

IMG 0528

.