پیش بینی افزایش دوازده و نیم درصدی هزینه های ضبط پسته

کمیته باغبانی انجمن پسته ایران


طبق روال چندین سال گذشته، کمیته باغبانی انجمن پسته ایران قبل از آغاز فصل برداشت و ضبط با جمع آوری اطلاعات از کارگاه های ضبط پسته متعلق به اعضاء انجمن، اقدام به پیش بینی هزینه های ضبط تر و خشک برای سال پیشِ رو می نماید...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.