كود آبياري، به معنی تزريق كود در سيستم آبياري است. سيستم هاي آبياري تحت فشار به دليل مصرف آب به دفعات در آنها و نيز روش توزيع آب، جهت مصرف كود در سيستم به خوبي سازگاري دارند. كاربرد كود در سيستم آبياري علاوه بر انعطاف پذيري در زمان كاربرد، باعث توزيع يكنواخت كود در آب شده و در مقايسه با ساير روشها نياز به مقدار کمتر كود و نيروي كارگري كمتري دارد که این ویژگیها در نهایت هزينه هاي عمليات كوددهي را پايين مي آورد.

براي انجام عمل تزريق، كودها بايد محلول (قابل حل) باشند. كودهاي محلول مي توانند بطور مستقيم در سيستم آبياري تزريق گردند ولي آنهايي كه حالت خشك گرانوله و يا كريستاله دارند بايد ابتدا با مقداري آب تركيب شده و بصورت محلول درآيند. مواد كودي معمولاً درجه حلاليت متفاوتي در آب دارند. درجه حلاليت كودها بستگي به خصوصيات فيزيكي كود و درجه حرارت وpHآب آبياري دارد. كودهاي خشك در يك مخزن آب حل شده تا غلظت مورد نظر حاصل گردد. سپس محلول حاصل در سيستم تزريق مي گردد. عمل تزريق نيز توسط ماشين هاي تزريق نظير پمپ هاي تزريق انجام مي گيرد.

منابع كودي ازته

از رايجترين كودهايي كه در سيستم تزريق مي شوند، كودهاي ازته هستند. برخی از مهمترین کودهای ازته مورد استفاده در سیستم های آبیاری باغات پسته کالیفرنیا بشرح زیر می باشند:

آمونياك بدون آب

اين منبع كودي باعث افزايشpH   آب شده و ممكن است سبب رسوب كلسيم و منيزيم موجود در آب همراه با بيكربنات ها گردد. از طرفي نيز ممكن است تلفات ازت بصورت تبخير به اتمسفر نيز رخ دهد.

اوره

اوره نسبتاً محلول در آب بوده و توسط ذرات خاك نگهداري نمي شود. بنابراين نسبت به منبع ازته آمونياكي به اعماق پايين تر خاك حركت مي كنند. اوره در اثر عمل هيدروليز به آمونياك تبديل مي شود سپس به ذرات خاك مي چسبد.

سولفات آمونيم

سولفات آمونيم، نيترات آمونيم و نيترات پتاسيم همگي نسبتاً در آب محلول بوده و تنها به میزان كمي باعث كاهشpH   آب و خاك مي گردند.

نيترات كلسيم

نيترات كلسيم نيز نسبتاً در آب محلول بوده و كميpH  آب و خاك را كاهش مي دهد. این کود در آبهاي با ميزان بيكربنات بالا، ممكن است تشكيل رسوب كربنات كلسيم (آهك) دهد.

فسفات آمونيم

فسفات آمونيم مي تواند باعث اسيدي شدن خاك گردد. اگر ميزان كلسيم و منيزيم در آب آبياري بالا باشد ممكن است ايجاد رسوب كرده و باعث مسدود شدن قطره چكانها گردد.

منابع كودي فسفاته

فسفر به سرعت به ذرات خاك چسبيده و به آساني در پروفيل خاك حركت نمي كند ولي تحقيقات نشان داده كه در سيستم هاي خرد آبياري نسبت به روشهاي آبياري سنتي بهتر و سريعتر جابجا مي گردد. استفاده از كودهاي فسفاته ممكن است باعث گرفتگي قطره چکانها گردد.

از آنجائيكه درpH  هاي بالاتر از 7/5 احتمال تشكيل رسوبات فسفات كلسيم و فسفات منيزيم وجود دارد لذا در استفاده از اين كودها بايد به ميزان كلسيم، منيزيم وpH  آب آبياري توجه جدي شود. اسيدي كردن آب آبياري با اسيد سولفوريك يا فسفريك باعث پايين نگه داشتنpH  آب آبياري و حداقل كردن احتمال تشكيل رسوب مي گردد.

منابع كودي پتاسيمی

تزريق كودهاي پتاسيم معمولاً مشكلات كمي را ايجاد مي كند. اما در مخلوط كردن آنها با ساير كودها بايد احتياط نمود. پتاسيم هم مانند فسفر جذب ذرات خاك شده و به آساني در پروفيل خاك حركتنمي كند. پتاسيم معمولاً به شكل كلريد پتاسيم بكار مي رود ولي در مورد گياهان حساس به كلر، سولفات پتاسيم يا نيترات پتاسيم مناسبتر است. سولفات پتاسيم حلاليت خوبي نداشته و ممكن است بطور كامل در آب آبياري حل نگردد.