دبیرکل

دبیر کل انجمن بالاترین مسئول اجرایی است که زیر نظر هئیت مدیره عمل می کند و وظایف وی بدین شرح می باشد:

- مراقبت بر حسن اجرای خط مشی ها, سیاستگزاری ها و مصوبات هیئت مدیره

-  سرپرستی بر کلیه امور اجرایی انجمن

-  استخدام یا به کار گماردن کارکنان در بخش های مختلف انجمن و استخدام کارشناس و مشاور داخلی و خارجی پس از تصویب هیئت مدیره

-  انجام مکاتبات و نظارت بر اجرای مقررات انجمن

-  تدوین آئین نامه های داخلی

-  ثبت صورتجلسات هئیت مدیره

-  اختیارات مالی دبیر کل و میزان تعهداتی که می تواند بسپارد به وسیله آیین نامه های مالی داخلی انجمن تعیین می شود.

 

دبیران انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون

 general director Rezaigeneral director mortazavi

 ALAVI2

تقدیر از حامیان مالی ساختمان جدید انجمن پسته ایران

 

با همت و مشارکت فعالان و اعضای دلسوز صنعت پسته ایران ساختمان دفتر مرکزی انجمن پسته ایران به مساحت 201 متر مربع در کرمان خریداری گردید. حداقل میزان مشارکت در خرید ساختمان انجمن 20 میلیون ریال (معادل یک آجر) می باشد. بر اساس میزان مشارکت حامیان مالی به ازای هر 20 میلیون ریال یک ستاره مجاور اسامی ایشان درج شده و پلاکی به رسم یادبود برای تقدیر از این اقدام ارزشمند و عام المنفعه به نام آنان یا بستگان، نزدیکان و در گذشتگانشان برای همیشه در دفتر مرکزی انجمن پسته ایران ثبت خواهد شد. بایستی اضافه نمود امکان مشارکت در این طرح ماندگار برای سایر فعالین صنعت پسته فراهم می باشد.

sponser2


sponser3

sponser4در حال بررسی ....

اعضای هیئت امنای دوره پنجم انجمن پسته ایران

هیئت امنا 1402.1

هیئت امنا 1402.2

هیئت امنا 1402.3

هیئت امنا 1402.4

 هیئت امنا 1403.5


اعضای هیئت امنای دوره چهارم انجمن پسته ایران

 

هیئت امنا 98.1

هیئت امنا 98.2

هیئت امنا 98.3

هیئت امنا 98.4

هیئت امنا 98.5


اعضای هیئت امنای دوره سوم انجمن پسته ایران 


Omana Page 2
Omana Page 3

Omana Page 4
Omana Page 5