رقم پسته رضایی زودرس
نگارش: مهندس حسین رضایی تاج آبادی


ارقام پسته از لحاظ رشد، زمان گلدهی، پرشدن مغز، درشتی، رسیدن و سایر خصوصیات با هم تفاوت دارند. این تنوع ژنتیکی باعث شده باغداران بتوانند بهترین رقم را مناسب با شرایط آب و هوایی انتخاب کنند. در ایران متجاوز از 70 رقم شناخته شده است که تعدادی از آن ها به صورت گسترده و تجاری و برخی به صورت پراکنده و محدود کشت می شوند...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.