پتاسیم مقاومت درختان را به کم آبی، شوری، آفات و بیماری ها افزایش می دهد


مغز پر نکردن در پسته به عوامل متعددی از جمله کمبود عناصر، خسارت برخی آفات و شرایط اقلیمی و فیزیولوژی درخت بستگی دارد. در این بین مراقبت های تغذیه ایی گیاه خصوصاً استفاده از کودهای پتاسه به منظور کاهش درصد پوکی و پر کردن کامل مغز در بین محققین مورد اجماع است. در ادامه نظرات تغذیه ایی مهندس حسین رضایی کارشناس ارشد باغبانی را در این زمینه می خوانید...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.