نكات كاربردي براي كنترل آفت پسيل معمولي پسته و استفاده از حشره كش مووِنتو در باغ هاي پسته
سيد يحيي امامي عضو هيئت علمي پژوهشكده پسته


پسيل معمولي پسته (شيره خشك) در همه مناطق پسته كاري كشور حضور گسترده ای دارد و همه ساله خسارت
اقتصادي بالايي وارد مي كند. در چند سال اخير كشاورزان از كاهش ميزان تأثير و يا عدم تأثير برخي حشره كش ها شكايت داشتند...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.