راهکارهای مدیریت بیماری گموز درختان پسته


دکتر امیر حسین محمدی فارغ التحصیل دکترای بیماری شناسی گیاهی از دانشگاه شیراز است. او از اواخر سال 1379 در پژوهشکده پسته به کارهای پژوهشی در زمینه بیماری های گیاهی پرداخته است. به سراغ ایشان در پژوهشکده رفتیم تا از نظرات کارشناسی اش در شناخت و کنترل بیماری گموز پسته استفاده نماییم...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.