سن های ناقل بیماری ماسوی پسته با محوریت سن های سبز
نگارش: حسین فریور مهین- کارشناس ارشد حشره شناسی
عضو هئیت علمی بازنشسته موسسه تحقیقات پسته کشور


بیماری فساد مغز پسته که در کرمان بنام محلی ماسو نامیده می شود، در سال های 1343 و 1351 عاوه بر پسته کاری های استان کرمان در سراسر کشور طغیان داشت و پراکندگی بیماری در همه جا به چشم می خورد. در سال 1343، عامل این بیماری قارچی بنام Nematospora coryli مشخص گردید؛

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.