زيست شناسي و مناسب ترين زمان مبارزه با شب پره پوست خوار ميوه پسته
نگارش: حميد هاشمي راد
عضو هيئت علمي پژوهشکده پسته ايران


شب پره پوست خوار ميوه پسته که در اصطاح محلي باغداران پسته استان كرمان «کراش » ناميده مي شود، در سال هاي اخير در باغ هاي پسته استان كرمان به صورت طغياني در آمده و در مناطقي ايجاد خسارت شديد نموده است. اين شب
پره براي اولين بار در سال 1351 از روي خوشه هاي پسته در حومه رفسنجان مشاهده شده است...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.