آشنایی با جزئیات نمونه برداری از برگ درختان پسته


تعیین کمبود و یا بیش بود عناصر در گیاه عموماً بر پایه نتایج آنالیز برگ و از روی علائم ظاهری برگ و یا محصول صورت می گیرد. همچنین در کشاورزی علمی رایج است که برنامه ریزی جهت تغذیه درختان باغ و تأمین نیازهای کودی و تعیین مقادیر مصرف کودها مبتنی بر نتایج آنالیز خاک و برگ انجام می شود. بر آن شدیم در این خصوص با مهندس علی تاج آبادی پور دانشجوی دکترای فیزیولوژی اصاح درختان میوه دانشگاه تهران، که از سال 1374 در پژوهشکده پسته کشور مشغول به کار شده است به گفتگو بنشینیم...

جهت خواندن ادامه گفتگو کلیک نمایید.