آفت سن قرمز


با توجه به طغیانی شدن سن قرمز و ایجاد خسارت زیاد در برخی مناطق لازم است این گونه معرفی و تفاوت آن با گونه مشابه که خسارتی ندارد مشخص شود. در ادامه گزارشی بر اساس مشاهدات و بازدیدهای انجام شده ارائه می گردد...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.