نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بابک صابری بنیز تجهیز 021-22468083-5 021-22468086
سیدآرش علوی نگین سیاره سبز 034-32752557 034-32752557 www.nssco.ir
سیدآرش علوی 09128139878
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700
مالک محمدی 034-33460503 034-33460700 09131413757
مصطفی محمدی 034-33460503 09131405550
فرهاد محمدی 034-34256691 034-34265770
مظفر محمدی طلای سبز زرند 034-33460480 034-33460700
محمدحسین محمدی مروارید سبز بوتیا زراوند 034-33428548
رضا نجارپور 09121225213
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 www.lorakdiba.com
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545
احمد یعقوبی رحمت آبادی 034-34331101 034-34333854