نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
حسین چهرآزاد 021-22601337
حمید حاج میرزاسعیدی 034-34384353
مجید حیدری دره دری 09131457451
مسعود خزاعی فر 051-37678345 09159521565
هوشمند خلیفه ای 09131453759
علی رستمی زاده 034-32120658
احمد رضوی 09121176349
پویان سالاری 034-32236138 034-32236138 09133432440
علی شریعتمدار احمدی 034-32459978 034-32459978
محمدرضا شریف 021-44525800 021-44525850
بابک شریف 09123396326
محمدرضا شریفی فدک 021-83501102-3 021-88061274 www.fadak.adinegroup.com
رضا صالحی 034-42206812
مهدی صبوری
مریم صحبت 034-42205862 034-42205862
ماندانا صحبتی 034-32445022 034-32457221
محسن عامری 09131402735
حسین عامری 034-33238003 034-33238003
علی عبداللهی نژاد 034-34284116 034-34263305
مجتبی عرب نژاد دلتا کشت 021-44972927 021-44972927 www.delta-kesht.com