نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سیدمحمود ابطحی 034-34253145 034-34263145 www.abtahipistachio.com
علی ابراهیمی کارا 034-33214000 034-33226139 www.karaco.ir
کمال اصفهانی صنایع شیمیایی کرمان زمین 034-32261733 034-32264113 www.jonoobgan.com
مرتضی امین زاده 056-32569180 056-32529909
محمدمهدی انجم شعاع 034-32734710 034-32732773
علیرضا پناهنده 051-56722180 051-56722180 www.banehsabzco.com
محمد پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09131911846
امیرحسین پورحجتی رفسنجانی 034-34374017 09126889890
عباس جولانی اندیشه پردیس کشاورز 021-86043174 021-86043109 www.apk-co.ir
کامبیز حزینی بهرام آبادی گسترش آبیاران لوله رفسنجان 034-34194343 034-34194353 www.gostaresh-abyaran.ir
سید عزیز اله حسینی طاهری تک چین الماس سحر 051-35410050 051-35410057 www.hosseinibrothers.ir
امیرحسین خصوصی تولیدات شیمیایی و کشاورزی گیاه 026-36103292 026-36103290 www.gyahcorp.com
امیرفیروز دقوقی اصفهانی بازارگان کالا 021-88603949 021-88210683 www.bazargankala.com
مجتبی رحمانی بین المللی گروه مانی آسیا 021-88567500 021-88090129 www.manicompany.com
محمد رحمت پور 021-33968374-5 021-33968376
امیرعلی روئین فر 021-22809986 09128362606
نجمه زین الدینی
حسین سبزی شرکت ماشین سازی تبریزکار 041-34244847-9 041-34249231 www.tabrizkar.com
محمد سعیدیان 021-33968245-6 021-33968249
حسین سلطان زاده 034-32436641 034-32614096