نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
بهرام آگاه آرین میلان 021-88544290-1 021-88531956 www.arianmilan.com
بهنام احسانبخش گروه تجاری احسان سورنا 021-88723855 021-88723951 09120214260 www.ehsansurena.com
جهانگیر ارجمند کرمانی شرکت صادرات پسته خندان کرمان 034-32458401-5 034-32452009
مهدی امین زاده 021-33968718-21 021-33968720
محمد انارکی طاهری 051-91011122 051-37058291 www.taher-co.com
مجید بازیان تجارت آرمان پگاه 021-88511963-4 021-88511968 www.thepistachioco.com
علی بساوند کیمیای سبز رفسنجان 034-34270023 09131914091 www.kimiyaysabz.com
محمود بنی احمدی الماس کویر خوشاب 021-88578830 021-88578830 09121582852 www.topnutakk.com
مجتبی بنی اسدی راد 09121050524
ابوالفضل پورجعفرآبادی 034-42391188 034-42391332 www.illiyapistachio.com
علی پورجعفری ایلیا گستر سیرجان 034-42391331 034-42391332 www.illiyapistachio.com
محمدرضا پورحمزه دشت سبز پسته سیرجان 034-42382409-11 034-42382411 09131451043
محمدامین جعفری آسیا تجارت سیرجان 034-33423201 09131424599 www.zaranut.com
مجید حجت نوقی درسا کویر رفسنجان 034-34233089 034-34233089 www.dorsakavir.com
محمد حسام 034-42206710 03-442206712
حمید حسنی زمرد پسته پارس 034-32752558 034-32752556
سیدحسین حسینی حدیدگسترسیرجان 021-88193730-2 021-88193728 www.hadidsirjan.com
علی حسینی حسن نوه صادراتی کوثر مهدی آباد 035-32528211-4 035-32528213 www.kosarco.com
سید کمال حسینی طاهر پوطار 051-35410750 051-35410751 www.pootar.com
محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net