نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
سعید ابتهاج پور 051-38404734 051-33425123
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
امیراعتصام ادیب 051-42255170 051-42255171
وحید اردکانیان 051-38417299 051-38414172
محسن ارزشی 035-36247072 035-36247072
پویا امانی لری 034-42202580
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
کورش بهرام زاده ابراهیمی 034-33312318 034-33335487
علی پورحجتی رفسنجانی 034-34374018 09131402107
محسن پورنجفی
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
حسین چهرآزاد 021-22601337
حمید حاج میرزاسعیدی 034-34384353
امین حسنی کبوترخانی 034-32443097 034-32752838 09132404624 www.omidindustries.com