نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
کاوه آگاه 034-34296900 034-34296900
فرهاد آگاه 034-34295300 034-34295278
بهروز آگاه 034-34295300 034-34295278 09121246622
علی ابراهیمی 034-34256671 034-34255225
محمد ابراهیمی تولید نهال طوبی 034-33312318 034-33335487 www.toobacompany.ir
امیراعتصام ادیب 051-42255170 051-42255171
وحید اردکانیان 051-38417299 051-38414172
فرشاد استوار 034-42261023 034-42261023
عباس اصغری مقدم مجتمع کشت و صنعت کوثر 086-42244315 086-42244315
حسین امیری فتح و نصر کرمان 034-32758001-2 034-32758008 www.emdadimam.ir
محمد مهدی امیری کمال آبادی 034-34264201 09131911165
محمود بارانی 021-88695513 021-88695272
محسن پورنجفی
سید محمدرضا ترابی موسوی 034-32752025 034-32752035 www.hadipistachio.com
محسن توکلی 034-34281331 034-34257379
حمیدرضا توکلی نیا 034-34256494 034-34257379
علی توکلی نیا
نفیسه توکلی نیا
محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
حسین چهرآزاد 021-22601337