راهنمای داشت و نگهداری باغ پسته

برای اینکه باغ پسته از نظر عملکرد محصول در وضعیت مطلوبی قرار گیرد نیاز به مدیریت مناسب باغبانی و عملیات بهزراعی از جمله مدیریت آبیاری،هرس ، تغذیه، ، مبارزه با آفات و بیماریها و ... دارد.
آبیاری درختان پسته:
استفاده از آب با کیفیت خوب و تامین نیاز آبی درختان با دور آبیاری مناسب باعث رشد مطلوب و بالطبع کاهش شدت سال آوری، عارضه زودخندانی و پایین آمدن خسارت آفات و بیماریها شده و افزایش کمی و کیفی محصول پسته را در پی دارد.
حساس ترین دوره آبیاری درخت پسته جهت تولید محصول خوب ، زمان گلدهی (فروردین- اردیبهشت) و زمان رشد مغز (تیر ماه) می باشد، تنش خشکی از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد تاثیر زیادی در افزایش پسته های زودخندان و ترک خورده دارد ضمناً مهمترین آب برای خندان شدن پسته آبیاری شهریور ماه و یا آخرین آب قبل از رسیدن کامل است.
کیفیت آب از شاخص های مهم برای افزایش عملکرد می باشد بطوریکه بین عملکرد محصول پسته و شوری آب و خاک رابطه معنی داری وجود دارد به عبارتی با افزایش شوری میزان عملکرد کاهش می یابد . قابل ذکر است تا شوری حدود 8 دسی زیمنس بر متر در خاک کاهش معنی داری در عملکرد محصول پسته ایجاد نمی شود.


احداث بخش عمده باغهای پسته ایران در مناطق کویری و کم آب و با بیلان منفی آب ایجاب می کند که اجرای آبیاری تحت فشار و روشهایی که توام با صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری باشد در اولویت قرار گیرد و چنانچه به دلایلی امکان اجرای آبیاری تحت فشار امکانپذیر نباشد انجام توصیه های زیر برای کاهش مصرف آب در باغات پسته ضروری است:

...

ادامه مطلب را در فرمت فایل پی دی اف مشاهده نمایید:  راهنمای داشت و نگهداری باغ پسته