برای دریافت فایل کامل دانلود کنید.
حسین حکم آبادی

 عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

 تحقيقات انجام شده بر تأثير اندك سال‌آوري بر ميزان كل نيتروژن جذب شده در گياه پسته دلالت دارند. زيرا ميزان نيتروژن جذب شده درختان در سال پربار تنها 9.5 درصد بيش از ميزان كل نيتروژن و فسفر جذب شده درختان در سال كم‌بار مي باشد. اين مطلب در جدول 1 نشان داده شده است. همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود مقدار كل نيتروژن جذب شده در درختان در سال پربار و كم بار به ترتيب معادل 789 و 720 گرم به ازاي هر درخت بوده و نسبت آنها معادل 1.09 است. این در حالی است که تأثير سال‌آوري بر ميزان نيتروژن برداشت شده از گياه چشمگير و قابل توجه است (جدول 1).

برای دریافت فایل کامل دانلود کنید.