دومین جلسه کمیته باغبانی انجمن پسته ایران در تاریخ 26 تیرماه امسال با هدف پیش ‌بینی اولیه ی تولید محصول 1396 پسته کشور در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد. یکی از فعالیت های مهم کمیته ی باغبانی انجمن، بررسی و پیش بینی مقدار تولید پسته ی تولیدی هر سال قبل از برداشت و تخمین آن در دو مقطع زمانی پس از برداشت محصول است. به این منظور، پس از جمع ‌آوری اطلاعات مربوط به تولید پسته از نمایندگان انجمن در سراسر کشور و ارائه نظرات و گزارش مشاهدات میدانی اعضای کمیته، مقدار تولید پسته در کشور پیش بینی می شود.

بر اساس جمع بندی این کمیته انتظار می رود میزان تولید محصول پسته خشک کشور در سال محصولی 96، حدود 235 هزار تن باشد و این پیش بینی در مقایسه با تولید سال گذشته نزدیک به 53 درصد افزایش را نشان می دهد. البته با توجه به ناآور بودن سال محصولی قبل و خسارات سرمازدگی و آفات طی سال، انتظار افزایش قابل توجه تولید سال جاری وجود داشت؛ اما کیفیت نامناسب سرمای زمستان، نوسانات دمایی بهار و همچنین گرمای شدید انتهای فروردین ماه امسال، خسارت برخی ارقام کشیده را به همراه داشت که تا حدی موجب تعدیل انتظارات شد.

جهت مشاهده جداول تخمین محصول بر حسب هر شهر فایل را دانلود کنید.