مهندس حسین رضایی، رئیس اداره جهاد کشاورزی رفسنجان در حال تحقیق در مورد اثربخشی برخی ترکیبات  بر نیاز سرمایی در باغ شخصی خود است. در همین راستا با همکاری کارشناسان پژوهشکده پسته بررسی موضوع نیاز سرمایی درختان پسته را به این کار اختصاص داده‌است. در آزمون‌های پیش رو، سطح برگ، رشد شاخه، تعداد جوانه گل، زمان مغزدهی، زمان گلدهی و سایر موارد اندازه‌گیری می‌شود. نتایج مطالعه پژوهشکده هنوز در حال جمع‌آوری است.

جرقه آغازین تحقیق از زمان شروع موج‌های گرمایی سال گذشته بود که در فروردین‌ماه سال96 منجر به عدم تشکیل جوانه گل در واریته فندقی و اکبری شد.

بررسی‌های مهندس حسین رضایی بر روی سه رقم فندقی، اکبری و احمدآقایی در سه منطقه انار و نوق و رفسنجان است. هدف از تحقیق، شناسایی راه‌های برطرف کردن نیاز سرمایی و مقابله با تنش گرمایی از طریق جلو انداختن سیکل رشد درخت می‌باشد.

فرض تحقیق آن است که جلو انداختن سیکل درخت از طریق تغذیه یا از طریق روغن‌پاشی و سایر ترکیبات  خاص باید اتفاق بیافتد، چون از این طریق هم می‌توان تنش گرمایی را از سر گذراند و هم نیاز به آب را خصوصاً در ارقام زودرس مثل رقم رضایی زودرس کاهش داد؛ چراکه دستیابی به محصول در بازه زمانی زودتری از این راه میسر می‌شود. همچنین این جلو انداختن سیکل درخت در مبارزه با آفات هم می‌تواند کمک کند.

باغ سی ساله با واریته‌های اکبری، کله قوچی، چروک و فندقی با دوره آبیاری 60 روزه از مشخصات باغ مورد مطالعه است و شرایط آزمایش باغ به این ترتیب بوده که روغن ولک در اواخر بهمن و سینامید هیدروژن بصورت جداگانه و با غلظت 40 لیتر در هزار پاشیده شد. همچنین ترکیبات القا گل‌انگیزی از جمله جلبک و اسید آمینه و روی در تاریخ 12 فروردین در زمان سبز شدن در یک ترکیب پاشیده شد. نتایج اولیه نشان دهنده وضعیت بهتر تشکیل جوانه گل در تیمارها می‌باشد.

نتایج بازدید از باغ مهندس حسین رضایی

  1. این امکان به لحاظ تکنولوژیک وجود دارد که سیکل رشد درخت را جلو انداخت. برای مثال از طریق روغن پاشی وسایر ترکیبات موجود سیکل جوانه زدن درخت را جلو انداختند تا قبل از شروع گرمای بهاره، درخت مرحله حساس را طی کند. این نتیجه هنوز در دست بررسی است.
  2. در حال حاضر واریته‌هایی هم وجود دارد که به طور طبیعی نسبت به سایر واریته‌ها جلو باشند یعنی از زمانی که پسته به گل می‌آید تا زمانی به پسته می‌رسد دوره رشد کوتاهی دارند. می‌توان واریته‌هایی را انتخاب کنیم که این امکان را دارند.
  3. در حال حاضر امکاناتی وجود دارد که در زمان کمتری و با مصرف آب کمتری درخت به باردهی برسد و احتمالا با تنش آبی و گرمایی کمتر مواجه شود.
  4. این فرایند نیازمند تغییر پیوند و تغییر روش در تغذیه و آبدهی گیاه است.
  5. روغن ولک بر رشد زایشی اثر نمی گذارد. روغن باید دقیق پاشیده شود تا سطح شاخه را بپوشاند.
  6. در رقم اکبری که ترکیب تامین کننده نیاز سرمایی و ترکیبات القا تشکیل جوانه گل خورده ، شاخه به زیبایی از بالا تا پایین جوانه گل دارد. چرا که نیاز سرمایی برآورده شده و ترکیبات خوشه زا هم به کمک درخت آمده تا جوانه گل تولید کند(0411 عکس)
  7. برای شناسایی واریته جدید دو نسل آزمون و پژوهش کرده اند تا واریته رضایی زودرس به عنوان یک نمونه موفق پسته به ثمر رسیده است.