مهدي بصيرت
عضو هيأت علمي پژوهشکده پسته


پروانه چوبخوار پسته یکی از آفات مهم پسته است. اين آفت از راسته بال پولكداران است و تا قبل از سال 1350 خسارت زيادي در باغ هاي پسته ايجاد نمي كرد، اما كاربرد بي رويه حشره كش ها در طول سال هاي 1350 تا 1360 باعث از بين رفتن دشمنان طبيعي آن شد. در حال حاضر اين آفت به عنوان یکی از آفات درجه اول پسته كشور مطرح است و در كليه مناطق پسته كاري ايران گسترش دارد...