مهندس حميد هاشمي راد
عضو هيأت علمي پژوهشكده پسته كشور

 

متن زير جنبه تحقيقاتي نداشته و صرفاً نوشتاري تحليلي از رابطه سرما با حشرات آفت، بيماري ها و علف هاي هرز فعال در باغ هاي پسته بوده و مبتني بر تجارب شخصي نويسنده و برداشتي آزاد از نتيجه مطالعات محققين بسياري در رابطه با اين موضوع مي باشد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.