داغوی پسته )عارضه لکه پوست استخوانی( در بهار سال 95 ، داغی بر دل برخی از باغداران نهاد! عده ای می گفتند که کمبود کلسیم باعث بروز این عارضه شده و برخی هجوم سن های قرمز را دلیل عمده ذکر کردند. البته برخی هم کمبود کلسیم و پس از آن هجوم سن را توأماً مزید بر علت دانستند. وجود این عارضه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت گزارش شده بود. به هر روی نشستی با حضور اعضای کمیته باغبانی انجمن پسته ایران در تاریخ 12 خردادماه تشکیل شد و سخن های زیادی به میان آمد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.