دکتر حسین حکم آبادی- عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته کشور
مهندس مسعود حقیقت- مدیرکل توسعه هواشناسی کاربردی


برخی می گویند هوا پس است! و عموم مردم اذعان دارند که هوا گرم شده و اقلیم ها دستخوش تغییر شده اند. یکی از آثار این گرم شدن، اثر منفی اش بر كشاورزي و توليد غذا است. در این بین درختان پسته که نيازمند زمستان هاي سرد هستند،
گویا این گرما خوشایندشان نیست و چه بسا نتوانند آنطور که شایسته است، محصول دهند.
ناگفته نماند این روزها اساتید فن دست به کار شده اند و تلاش دارند طبق داده های هواشناسي، توصیه های کارشناسی ارائه دهند. دکتر حسین حکم آبادی از ایستگاه تحقیقات پسته دامغان با همکاری مهندس مسعود حقیقت، در این خصوص مطالبی تحریر نموده است که در ادامه می خوانید.