عبدالحمید شرافتی
عضو هیأت علمی ایستگاه تحقیقات پسته خراسان رضوی


در درختان پسته گلدهی بر روی شاخه های یک ساله اتفاق می اُفتد. تمامی برنامه های مدیریتی باغ از قبیل تغذیه، آبیاری و هرس تأثیر بر عملکرد از طریق تولید شاخه های جدید می گذارند...

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.