گزارش تغییر ذائقه یک آفت
تغذیه سوسک گرده خوار سیاه از میوه و برگ درختان پسته در منطقه انار


مولف:حميد هاشمي راد
عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات پسته كشور

در تاريخ 29 فروردين 1395 از باغ هاي پسته منطقه شمال غربي شهرستان انار در چاه تلمبه حجت آباد غرب (10 کيلومتري مرکز شهرستان) بازديد بعمل آمد. در اين بازديد تعداد زيادي از حشرات كامل سوسك گرده خوار سياه در حال تغذيه از
برگ و ميوه هاي تازه تشكيل شده درختان پسته رقم اكبري مشاهده شد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.