در جلسه کمیته علمی تغذیه مطرح شد:
تغذیه درخت پسته باید در بلند مدت رصد شود.


چهاردهمین جلسه علمی کمیته تغذیه گیاهی در تاریخ 7 اردیبهشت سال جاری در سالن زعفران جهاد کشاورزی استان کرمان با حضور محمدرضا پورخاتون معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از صاحبنظران در بحث تغذیه
درختان پسته برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسات، بررسی کلیه مسائل و چالش های مربوط به تغذیه درختان پسته است.
همچنین خروجی این جلسات به بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی ارسال می شود تا بر اساس نیاز، در نشریات ترویجی یا بصورت پیامک در اختیار کشاورزان قرار گیرد...

برای خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.