معرفی و راه های کنترل سوسک های گرده خوار

تاریخچه : دو گونه سوسک گرده خوار يا گل خوار به نامهاي سوسك گرده خوار سياه) ﺍکسي تيرياسينکتلا( Oxythyrea cinctella و سوسك گرده خوار بور )اپي كومي تيس هيرتا( Epicometis hirta از خانواده اسكارابيده ( Scarabaeidae ) توسط افشار در سال 1316 گزارش شده است. اين دو گونه سوسك بسيار پلي فاژ (دارای چند میزبان) بوده و به تنهايي و يا با يكديگر تقريباً در اكثر مناطق كشور انتشار دارند. سوسک هاي گرده خوار بر روي انواع درختان جنگلي و زينتي، تعدادي از درختان ميوه دانه دار و هسته دار و گياهان زراعي مانند کلزا و باقا فعاليت نموده و از گل ها و برگ هاي اين گياهان تغذيه کرده و گاهي خسارت اقتصادي ايجاد ميکنند.

جهت خواندن ادامه مطلب کلیک نمایید.