گفتگو با دکتر سیدجواد حسینی فرد:
بررسی اهمیت کودهای آلیماده آلی یکی از اجزاء بسیار مهم خاک است که در تولید مطلوب محصول موثر است. به دلیل مشکلات مناطق پسته کاری و خشکی اقلیم، خاک این مناطق عمدتاً دچار کمبود مواد آلی است. در مصاحبه با دکتر سید جواد حسینی فرد عضو هیأت علمی پژوهشکده پسته کشور، ضرورت وجود ماده آلی در خاک و نحوه استفاده از آن را جویا شدیم که در ادامه میخوانید...