مبارزه با پسیل پسته پس از برداشت
نجمه زین الدینی - کارشناس ارشد حشره شناسی

پس از برداشت محصول، مبارزه با آفاتی که از اندام زایشی و رویشی تغذیه می کنند، اهمیت دارد. زیرا آفات دیگر که از میوه تغذیه می کردند به علت برداشت نمی توانند خسارتی بزنند...