گزارش فروش پسته آمريکا به نقل از پرايمکس

ماهنامه شماره 38. تیرماه 1398

فروش داخلي پسته آمريکا در ماه مي 2019 (11 ارديبهشت تا 9 خرداد)، حدود 11 هزار تن بوده که افزايشي هزار تني يا معادل 16 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به حساب مي‌آيد. صادرات حدود 18 هزار تن بوده و نسبت به ماه مي 2018، حدود 5 هزار تن يا معادل 43 درصد افزايش را تجربه کرده‌است. بدين ترتيب، فروش ماه مي حدود 28 هزار تن بوده‌است و حدود 7 هزار تن يا معادل 32 درصد افزايش نسبت به ماه مي سال گذشته را نشان مي‌دهد.

فروش تجمعي از اول سال تجاري 2019، حدود 308 هزار تن بوده و افزايشي 52 هزار تني يا معادل 21 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته محسوب مي‌شود. فروش تجمعي داخلي پسته آمريکا تا آخر ماه مي 95 هزار تن بوده، يعني حدود 7 هزار تن يا معادل 8 درصد افزايش را نشان مي دهد. صادرات تجمعي به کشورهاي ديگر تا اول ژوئن 2019، حدود 213 هزار تن بوده که افزايشي 46 هزار تني يا معادل 27 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

افزايش فروش در اين ماه از روند افزايشي ماه‌هاي پيش پيروي مي‌کند و در واقع آهنگ افزايش فروش بيشتر شده‌است. صادرات پسته در پوست 43 درصد و فروش داخلي آن 16 درصد نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است. در اين ماه فروش پسته خندان 74 درصد نسبت به سال گذشته افزايش نشان مي دهد. نکته قابل توجه ديگر اين ماه اينکه فروش به اروپا 45 درصد و به آسيا 119 درصد افزايش يافته و تنها به مقصد چين 103 درصد بيشتر بوده است.

چيني‌ها خريد پسته براي پوشش دادن تقاضا در جشنواره ماه را فعالانه شروع کرده‌اند. هر کيلوگرم پسته در پوست 9.40 دلار فروش رفته است. افزايش شديد تقاضاي پسته ناخندان قيمت اين نوع پسته را تا 7.6 دلار در هر کيلو بالا برده است. برخي از مشتريان در بازار اروپا تا سطوح قيمتي 9.30 تا 9.40 دلار در هر کيلو در حجم‌هاي بسيار کم فروش داشته‌اند.

همان‌طور که پيش‌بيني کرده بوديم، افزايش قيمت نسبت به قيمت 8.20 دلار اول سال بيشتر از حد مطلوب بوده است.  مانده انبار آخر سال حدود 45 هزار تن کمتر از ژوئن 2016 است. در اين زمان از سال تجاري، بايد محصول انتقالي به سال بعد کمتر از 40 هزار تن باشد، البته اگر اين امکان‌پذير باشد.

قيمت هر کيلوگرم پسته درجه يک اُنس 22-20، از 9.80 تا 10 دلار بوده و پسته درجه يک اُنس 26-21، از 9.40 تا 9.60 دلار قيمت داشته‌است. همچنين، هر کيلوگرم پسته ناخندان 7.50 تا 7.60 دلار و مغز کامل 14.80 تا 17 دلار قيمت خورده‌است.