1. مديريت آبياري باغات پسته در فصل تابستان


- آبياري مناسب در تيرماه از اهميت خاصي برخوردار است. با توجه به اينكه رشد مغز در اين ماه صورت مي گيرد، اعمال تنش خشكي به درختان با كم آبياري،

دوره هاي آبياري طولاني و قطع آبياري در اين ماه، اثرات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت به طوري كه با افزايش شديد درصد پوكي، ميزان محصول نهايي نیز كاهش قابل ملاحظه اي خواهد داشت.

- در برخي از ارقام زودرس، آبياري كافي در مرداد ماه باعث افزايش قابل توجهي در ميزان خنداني محصول مي گردد.

با توجه به اينكه در ماه هاي تير و مرداد هوا گرم تر بوده و نياز آبي درخت افزايش مي يابد، لذا در صورت امکان، دوره هاي آبياري كوتاه تر بر حسب نوع خاك توصيه مي گردد.

- در اغلب ارقام تجاري، مهمترين آب براي خندان شدن و رسيدگي كامل ميوه، آبياري شهريور ماه و يا آخرين آبياري قبل از برداشت محصول مي باشد. البته بايد اين مسأله را مد نظر قرار داد كه چون رطوبت بالا در باغ در زمان رسيدگي محصول، احتمال آلودگي پسته هاي زودخندان و ترك خورده را به قارچهاي مولد آفلاتوكسين افزايش مي دهد بنابراين بر حسب زودرسي يا ديررسي رقم مورد نظر، سعي مي شود آبياري آخر حداكثر تا 10 روز قبل از برداشت محصول انجام شود تا هم احتمال آلودگي كمتر شده و هم مشكلي در عمليات برداشت ايجاد نگردد.

- معمولا در اغلب مناطق، مهر ماه با اتمام زمان برداشت همراه است. با توجه به اينكه در اين ماه درختان هنوز بيدار هستند، بنابراين انجام يك نوبت آبياري درمهرماه جهت حفظ جوانه هاي سال بعد مفيد مي باشد.

2. مديريت به زراعي باغات پسته در فصل تابستان

- سعي شود شاخه هاي ميوه دهنده اي كه در تماس با زمين يا نزديك زمين هستند، با استفاده از قيم چوبي از زمين فاصله پيدا نمايند تا امكان آلودگي پسته به حداقل ممكن كاهش و محصولي سالم و بهداشتي توليد گردد.

- با توجه به شرايط آب و هوايي منطقه، نوع رقم، بافت خاك و وضعيت مديريت آبياري و تغذيه، سعي شود زماني كه در 70-60 درصد محصول علائم ظاهري رسيدن ميوه شامل: سهولت پوست دهي، تغيير رنگ پوست سبز و كاهش قدرت اتصال دم ميوه به ميوه ايجاد گرديد، محصول در يك مرحله برداشت و فرآوري گردد. چنانچه مصرف تازه خوري ميوه مدنظر مي باشد، برداشت چند مرحله اي ميوه با توجه به زمان رسيدن ميوه هاي هر رقم نيز قابل توصيه ميباشد كه در اين صورت محصول توليدي در باغ آلودگي كمتري دارد. بدیهی است در این صورت توجه به هزینه های برداشت و اقتصادی بودن آن ضروری است.

- پس از ايجاد علائم رسيدگي ميوه، بايستي بگونه ای برنامه ریزی کرد که محصول هر رقم در كوتاه ترين زمان ممكن برداشت و فرآوري گردد و نگهداري محصول رسيده بر روي درخت به هر دليل قابل توجيه نمي باشد.

3. مديريت آفات باغات پسته در فصل تابستان

- در مرداد ماه احتمال خسارت آفاتي از جمله پسيل معمولي پسته (شيره خشك)، پروانه هاي برگ خوار پسته، پروانه هاي پوست خوار پسته (كراش)، سن هاي سبز پسته و كنه معمولي پسته وجود دارد و بايد نسبت به مبارزه با آنها اقدام کرد.

- در شهریور ماه احتمال خسارت آفاتي از جمله پسيل معمولي پسته (شيره خشك)، پروانه هاي برگ خوار پسته، پروانه هاي پوست خوار پسته (كراش)، سن هاي سبز پسته، شب پره خرنوب و زنبورهاي مغز خوار پسته وجود دارد. برداشت بموقع از خسارت شب پره خرنوب مي كاهد و برداشت كامل محصول باعث كاهش جمعيت زنبورهاي مغز خوار پسته در سال آينده مي شود.

- در مهر ماه نیز احتمال خسارت شب پره خرنوب وجود دارد.                                                                                                                                                                                             حسين حكم آبادي و مهدي محمدي مقدم

                                                                                                                                                                                                 محققين ايستگاه تحقيقات پسته دامغان