نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 www.lorakdiba.com
مهدیه نخعی 034-32456343 034-32456343
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545
احمد یعقوبی رحمت آبادی آبیاران طلای سبز 034-34331101 034-34333854