نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
سعید علی پور مقدم کیان مهر 034-34265775 034-34265770 kianagrigroup@yahoo.com www.kianagri.com
بهزاد غفلتی 051-56727347 behzad_sx@yahoo.com
علی گرامی 034-32752444 034-32752316 aligeramit@gmail.com
امیرحسین محبوبی متین دیزل موتور باختر 021-66343785-8 021-66343707 amirmahboubimatin@gmail.com
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 eslamisareh@gmail.com www.lorakdiba.com
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 info@momtazan.com www.momtazan.com
امیرعلی هنری 034-33292200 034-33293290 aahonari@gmail.com
احمد یعقوبی رحمت آبادی آبیاران طلای سبز 034-34331101 034-34333854 abyaran_talaye_sabz@hotmail.com