نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
محمد ناصر عطایی نیا سازگان شیمی 021-88020311 021-88352694 www.sazganchemi.com
سیدآرش علوی 09128139878
سعید علی پور مقدم کیان مهر 034-34265775 034-34265770 www.kianagri.com
امین فرح بخش
مرتضی محمدی 034-33460480 034-33460700
مالک محمدی 034-33460503 034-33460700 09131413757
مصطفی محمدی 034-33460503 09131405550
مظفر محمدی طلای سبز زرند 034-33460480 034-33460700
محمدحسین محمدی مروارید سبز بوتیا زراوند 034-33428548
محمدحسن مهرابی 034-33214000 034-33226139
حسین نجف آبادی پور 034-42251194-6 034-42251195 www.lorakdiba.com
مهدیه نخعی 034-32456343 034-32456343
محمد نخعی نژاد صنایع ممتازان 034-32752500-6 034-32752507 www.momtazan.com
حمیدرضا نظری 034-32752453 034-32752456
علی هرندی اندیشان تجارت آسیا 021-88642184 021-88681545
احمد یعقوبی رحمت آبادی آبیاران طلای سبز 034-34331101 034-34333854