نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
مرتضی کارگر 034-34280594 034-34280698
جواد کلاهان پسته کوروش 021-8822294-5 021-88712776 www.klaargi.com
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
سیدحسن معلم سیمین تجارت توس 051-32215417 051-32215418
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
محمدجواد مهدوی توسعه تجارت کوهبنان 021-88766374 021-88175072
حسین مهرابی 034-32752555-8 034-32752559
محمدرضا میسمی ویرامان 021-88941981 021-88942004 09128757861 www.viraman.com
علی اکبر نشاط دشت سبز پسته سیرجان 034-42382410 034-42382411
جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42206376 034-42206376 09131451044 www.almaspistachios.com
محمدکبیر نوری پسته فدک کرمان 034-32719691 034-32719785
علی هاشمیان 09309090181 09309090181 09126334959 www.pistachiohub.com