نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علی هاشمیان 9309090181 9309090181 09126334959 www.pistachiohub.com
شقایق هندی صنایع غذایی زرین صنعت مام 021-96667180-4 021-89785408 www.zarrinfoods.com
رامین یوسفی 041-35256079 09141192447