پلن نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
اعضای پیوسته هومن گرامی 034-32752444 034-32752316
اعضای پیوسته محمودرضا مؤیدمحسنی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
اعضای پیوسته زهرا مرتضوی 034-32719960 034-32719956
اعضای پیوسته سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
اعضای پیوسته یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-88472956 021-88440390 09121941611 www.iran-pistachios.com
اعضای پیوسته علی اکبر نشاط دشت سبز پسته سیرجان 034-42382410 034-42382411
اعضای پیوسته حسین نظری 034-32719960 034-32719956
اعضای پیوسته محمدرضا نظری 034-32719960 034-32719956
اعضای پیوسته جمشید نورمندی پور الماس کویر جنوب 034-42303868 034-42303868 www.almaspistachio.com
اعضای پیوسته علی هاشمیان 9309090181 9309090181 09126334959 www.pistachiohub.com
اعضای پیوسته رامین یوسفی 041-35256079 09141192447