نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
مجید ضرابیها 021-88310857-9 021-88312386
سیدمحمدابراهیم علوی 034-32473760 034-32478553
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
حمید فیضی بازرگانی مانا پارس 034-32474584 034-32474584 www.olamnet.com
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
مرتضی کارگر 034-34280594 034-34280698
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132
هومن گرامی 034-32752444 034-32752316
محمودرضا مؤیدمحسنی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
محمدعلی محمدمیرزاییان 034-32752313 034-32752312 09131916258
محمدحسین محمدی مروارید سبز زراوند 034-33428918 034-33428547 www.green-pearl.co
زهرا مرتضوی 034-32719960 034-32719956
سیدحسن معلم سیمین تجارت توس 051-32215417 051-32215418