نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
هادی خسروآبادی 09177311892
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com
عباس دیانی یزدی 034-42207197 034-42209704
اکبر رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
علی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان فراز 034-42382908 034-42382909 www.sfaraz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
محمدرضا شمس الهداء 021-88700436-9 021-88700429 www.shamsolhodaei.com
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
محمد طاهری انارکی 051-37058384-5 051-37058384 www.taher-co.com
محمدمهدی طباطبایی 021-25441553 021-25441569 www.mtnuts.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88307994 021-88828035 www.greendiamondtree.com
علی اکبر علوی نژاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132