نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
هادی خسروآبادی 09177311892
محسن خندان پندار زرین خندان پارسه 071-33607042 021-88795157
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان ویرامان 021-88941981 021-88942004 www.viraman.com
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com
اکبر رنجبر صدف سبز 034-32752542 034-32752543 www.sadafsabz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
رامین زیرک 041-35256079 09141192447
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
مجید ضرابیها 021-88310857-9 021-88312386
محمد طاهری انارکی 051-37058384-5 051-37058384 www.taher-co.com
حمید عزت آبادی پور سبز دانه کویر 021-88881272 021-88797983 www.dgn-co.com
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
علی اکبر فکور مطلق فانوس تجارت آتین 021-77740227
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703