نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
عبدالحسین خراسانی تارخ پسته سیرجان 034-42231062-4 034-42231063
رحیم خراسانی 034-42231063-4 034-42231063-4
هادی خسروآبادی 09177311892
رضا خضری زرین صنعت مام 021-96667180-4 021-89785408 www.zarrinfoods.com
محسن خندان یو نیپر 071-36240929 021-89775157 www.uniperltd.com
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
سروش شریف 034-42204636 034-42204637 www.izadyaran.com
مهدی صالحی کرانه گستر ملل 021-88192870-2 021-88207693 www.kgm.ir
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
مجید ضرابی ها 021-88310857-9 021-88312386
کورش فاضل زاد 021-75981116 09128399029 www.pesianpremium.com
علیرضا فرج الهی ویرامان 021-88941981 021-88942004 www.viraman.com
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
محمدرضا فرشچیان 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
علی اکبر فکور مطلق فانوس تجارت آتین 021-77740227
حمید فیضی بازرگانی مانا پارس 034-32474584 034-32474584 www.olamnet.com