نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
مهدی صالحی کرانه گستر ملل 021-88192870-2 021-88207693 www.kgm.ir
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
مجید ضرابیها 021-88310857-9 021-88312386
سیدمحمدابراهیم علوی 034-32473760 034-32478553
کورش فاضل زاد 021-75981116 09128399029 www.pesianpremium.com
محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
علی اکبر فکور مطلق فانوس تجارت آتین 021-77740227
حمید فیضی بازرگانی مانا پارس 034-32474584 034-32474584 www.olamnet.com
علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
جلیل کاربخش راوری 034-32739771-3 034-32739773 09131404703
هومن گرامی 034-32752444 034-32752316
محمودرضا مؤیدمحسنی شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
محمدعلی محمدمیرزاییان 034-32752313 034-32752312 09131916258
زهرا مرتضوی 034-32719960 034-32719956
سید حسین موسوی معراج سبز کویر 034-34257465 034-34264010 www.gmkpistachio.com
یاسر نجیبی هیوا بازرگان پارس 021-88472956 021-88440390 09121941611 www.iran-pistachios.com
علی اکبر نشاط دشت سبز پسته سیرجان 034-42382410 034-42382411
حسین نظری 034-32719960 034-32719956
محمدرضا نظری 034-32719960 034-32719956