پلن نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
اعضای پیوسته سید ضیاء حسینی راشا پسته 021-22662892-3 021-22662894 www.rashapistachio.com
اعضای پیوسته محسن حیدری پور جهان خشکبار خاورمیانه 034-34323675 034-34330680 www.irnuts.net
اعضای پیوسته هادی خسروآبادی 09177311892
اعضای پیوسته محسن خندان یو نیپر 071-36240929 021-89775157 www.uniperltd.com
اعضای پیوسته محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
اعضای پیوسته مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
اعضای پیوسته مهدی سنجی 034-34295202 034-34296280
اعضای پیوسته مهدی صالحی کرانه گستر ملل 021-88192870-2 021-88207693 www.kgm.ir
اعضای پیوسته محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
اعضای پیوسته محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
اعضای پیوسته سیدمحمدابراهیم علوی 034-32473760 034-32478553
اعضای پیوسته کورش فاضل زاد 021-75981116 09128399029 www.pesianpremium.com
اعضای پیوسته علیرضا فرج الهی ویرامان 021-88941981 021-88942004 www.viraman.com
اعضای پیوسته کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com
اعضای پیوسته محمدرضا فرشچیان شرکت صادراتی فرآورده های خاورمیانه 021-22059185 021-22051262 www.mepeco.com
اعضای پیوسته علی اکبر فکور مطلق فانوس تجارت آتین 021-77740227
اعضای پیوسته حمید فیضی بازرگانی مانا پارس 034-32474584 034-32474584 www.olamnet.com
اعضای پیوسته علی قاسمعلی زاده امین پدیدار 034-34320560 034-34322286 www.aplgp.com
اعضای پیوسته گیتا کمار 021-88544523-4 021-88174798
اعضای پیوسته سیداحمد گرامی گلستان 021-48637903 021-48083132