نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
نعمت اله خدا رحم پور لری آراد ماندگار سمنگان سیرجان 09131452355 www.aradpistachio.com
رحیم خراسانی 034-42231063-4 034-42231063-4
هادی خسروآبادی 09177311892
محمدعلی خوشبین راتین خوش 021-88994001-2 021-88390595 www.ratinkhosh.com
علیرضا دارچینیان 021-88581927 09123226802
صلاح درویشی ماد پسته ایرانیان 044-33871401 044-33871402 09122045310 www.impnuts.com
عباس دیانی یزدی 034-42207197 034-42209704
علی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان فراز 034-42382908 034-42382909 www.sfaraz.com
مهدی زیدآبادی نژاد شرکت پسته سیرجان توتیا 034-42382841-3 034-42382841 www.tootiapistachio.com
محمدرضا شمس الهداء 021-88700436-9 021-88700429 www.shamsolhodaei.com
مهدی صالحی الماس خاورمیانه 034-58427588 www.akpistachio.com
حسین صالحی 09131456918
محمد صالحی سیرجان زمرد 034-42208384 034-42207808 www.szpistachio.com
علیرضا صالحی نوید پسته سیرجان 034-42205800-1 034-42205620 www.navidpistachio.com
محمد حسن صداقت شرکت درچین 034-34331771 034-34331773 www.iranianpistachio.com
محمد طاهری انارکی 051-37058384-5 051-37058384 www.taher-co.com
امیرعلی عسگراولادی درخت الماس سبز 021-88824706 021-88828035 www.greendiamondtree.com
سیدمحمدابراهیم علوی 034-32478553 09131999642
علی اکبر علوی نژاد شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته سیرجان 034-42209098-9 034-42209900 www.sirjanpistachio.ir
کامبیز فرزادی یاقوت سبز کرمان 034-42236557-8 034-42236559 www.yskpistachio.com