نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
علیرضا خالقی 034-32458113 034-33431387
هوشمند خلیفه ای 09131453759
حسین رضایی تاج آباد 034-34288386 034-34283550
سید احمد رضوی 034-34375299
علی زارع زاده 09121028811
سینا سرحدی کشت و صنعت پیوند خاوران 056-32254350-1 056-32254355
حسین سلطان زاده 034-32471806 034-32614096
فرشاد سلطانی 034-42232214 034-42232213
علیرضا سمیعی نصرآبادی هلدینگ کشاورزی پارس 021-86088107 021-86088051 www.agriholding.ir
علی شریعتمدار احمدی 034-32459978 034-32459978
محمدرضا شریف 021-44525800 021-44525850
بابک شریف 09123396326
فرهاد شریف 021-22508209 09127608635
محمد شهنوازی 054-33766311 09151415365
محمدباقر شیخ الاسلامی 071-36462401 071-37860002
رضا صالحی 034-42206812
مهدی صبوری
علیرضا صحبتی 034-32445022 034-32457221
حسین عامری 034-33238003 034-33238003
علی عبداللهی نژاد 034-34284116 034-34263305