پلن نام نام خانوادگی نام شرکت تلفن ثابت فکس موبایل ایمیل آدرس سایت
اعضای پیوسته محمدحسین جهانگیری 034-42395611 034-42395610 www.jahanpistachio.com
اعضای پیوسته حسین چهرآزاد 021-22601337
اعضای پیوسته هوشمند خلیفه ای 034-4226846
اعضای پیوسته سید احمد رضوی 034-34375299
اعضای پیوسته احمد رمضانی کریم 034-33284014-7 034-33284018
اعضای پیوسته امیرعباس روغنی 021-44060234 021-44060234
اعضای پیوسته علی زارع زاده 09121028811
اعضای پیوسته حسین سلطان زاده 034-32471806 034-32614096
اعضای پیوسته علیرضا سمیعی نصرآبادی هلدینگ کشاورزی پارس 021-86088107 021-86088051 www.agriholding.ir
اعضای پیوسته علی شریعتمدار احمدی 034-32459978 034-32459978
اعضای پیوسته سهیل شریف شرکت ایزدیاران سیرجان 034-42204636-7 034-42204637 www.izadyaran.com
اعضای پیوسته محمدرضا شریف 021-44525800 021-44525850
اعضای پیوسته محمدعلی شریف 09132783260
اعضای پیوسته بابک شریف 09123396326
اعضای پیوسته فرهاد شریف 021-22508209 09127608635
اعضای پیوسته محمد شهنوازی 054-33766311 09151415365
اعضای پیوسته محمدباقر شیخ الاسلامی 071-36462401 071-37860002
اعضای پیوسته رضا صالحی 034-42206812
اعضای پیوسته مهدی صبوری
اعضای پیوسته علیرضا صحبتی 034-32445022 034-32457221